Ngày sát hạch Cơ sở đào tạo Ngày ôn B Ngày ôn  C
5/10/16
Trường TCn GTVT BG (CK126)
 

29,30/9

3,4/10

 
Trường TCN Số 12 BQP

3,4/10

1,2,4/10

 
Trường TCn Xương Giang 
2/10  
12/10/16
Trường TCn Xương Giang 
9/10 9/10
 
PH2/ TCKTPKKQ (BK95)
8,10,11/10  
22/10/16
Trường TCN Số 12 
17,18,19,20/10  
 
Trường TCN GTVT BG (CK127)
  17,18,19,20/10
 
Trường TCN Số 1 BG (B2K169)
17,18,19,20/10  
28/10/16
Trường TCN Xương Giang(BK173)
25/10  
 
Trung tâm DN Đức Trung (BK62)
24,26/10  
       

Ngày sát hạch

 

Cơ sở đào tạo Ngày ôn B Ngày ôn  C
09/09/16
Trường TCN GTVT 
3,4,5,6,7/9 5,6/9
 
TTDN Đức Trung 
3,4,5,6,7/9  
 
Trường TCN Số 12

 

1,2,3,4,7/9

15/09/16
Trường TCN X.Giang 
13/9 13/9
 
Phân hiệu 2-PKKQ 
11,12,14/9  
23/09/16
Trung tâm DN Đức Trung
16,18,19,20,21/9  
 
Trường TCN Số 1
17,19,20/9  
 
Trường TCN Số 12 
17,18,21/9  
 
Phân hiệu 2-PKKQ 
  19,20/9
 
Trường TCN GTVT 
 

21/9

30/09/16
Trường TCN GTVT 
25,26,27,28/9  
 
Trường TCN X Giang 
26/9  
 
Trường TCN Số 1 
  27,28,29/9
 
Trường TCN Số 12 
  23,24,25,29/9

 

 

 

 

 

Các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô