Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng.

Luật này áp dụng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015ộng giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

 

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; riêng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, đối với bảo hiểm thất nghiệp thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2009

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2015

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 08 năm 2015

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT

Trước | 1  | Sau
Các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô