Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; riêng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, đối với bảo hiểm thất nghiệp thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2009

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 08 năm 2015

Trước | 1  | Sau
Các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô