Luật này áp dụng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015ộng giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015

Trước | 1  | Sau
Các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô