Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2015

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT

Trước | 1  | Sau
Các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô